سايت روزنامه باختر كرمانشاه

سايت روزنامه باختر كرمانشاه

روزنامه باختر بزرگترين روزنامه استان كرمانشاه و همچنين غرب كشور مي باشد كه بالا ترين تيراژ چاپ را ازان خود نموده و دفتر مركزي آن در مركز استان در شهر كرمانشاه داير مي باشد

 

 

روزنامه باختر كرمانشاه داراي تمامي بخش يك روزنامه بزرگ را دارا مي باشد كه اين ويژگي سبب شده كه بتوان به آن به عنوان يك روزنامه كه در سراسر كشور چاپ شود نگاه كرد